starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności O SZKOLE KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2024/2025 Rekrutacja 2024/2025 Instrukcja logowania Office365 PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE Logowanie Dziennik Vulcan - powiat sochaczewski ROK SZKOLNY 2023/2024 MATURA Kształcenie zawodowe Patronat WSIiZ DLA UCZNIA i RODZICA Statut szkoły O patronie Konkursy i olimpiady UNESCO Kontakt z nami DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP Wersja kontrastowa

KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2024/2025

A A A

 

TECHNIKUM 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej   -   15 miejsc

    zobacz więcej

Technik eksploatacji  portów i terminali  -  15 miejsc 

    zobacz więcej

Technik żywienia  i usług  gastronomicznych  -  15 miejsc 

    zobacz więcej

 Technik  geodeta  -  15 miejsc 

    zobacz więcej

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w Technikum zostały tak dobrane, aby w przypadku dużego zainteresowania kandydatów, możliwe było łączenie oddziałów z dwóch zawodów lub utworzenie samodzielnego oddziału. W przypadku dużego zainteresowania kształceniem w zawodzie ogrodnik w Szkole Branżowej I stopnia, szkoła jest przygotowana do otwarcia dodatkowego oddziału Technikum w zawodzie Technik Ogrodnik, który mógłby być połączony z innym oddziałem w zawodzie cieszącym się dużym zainteresowaniem. 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

W roku szkolnym 2024/25 zaplanowano otwarcie jednej klasy branżowej złożonej z trzech oddziałów:

1) oddział wielozawodowy- dowolny zawód

Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy branżowej w wybranym przez siebie zawodzie zobowiązani są dostarczyć :                                                                                                                                                

        1. umowę z pracodawcą na realizację praktycznej nauki zawodu,                                                    
        2.  zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, do dnia 31 sierpnia nie później niż do 15 września
,                                                               
        3. oryginał   świadectwa ukończenia szkoły,                                                                                              
        4. zaświadczenie sanepidu w przypadku zawodu związanego z branżą spożywczą (piekarz, cukiernik, kucharz).                                                                                                                              

Brak wymaganych dokumentów lub nie złożenie ich w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem ucznia z listy uczniów szkoły.

 • Nauka trwa 3 lata

 • Nauka na zasadach dualnego kształcenia –

  • klasa I dwa dni praktyczna nauka zawodu, trzy dni zajęć ogólnokształcących                                     

  • klasa II i III -trzy dni praktycznej nauki zawodu , dwa dni zajęć ogólnokształcących.

 • Obowiązkowy udział w turnusie dokształcającym z teoretycznych przedmiotów zawodowych –dla uczniów którzy mają podpisaną umowę z pracodawcą. Wszelkie koszty turnusu tj. dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie pokrywają rodzice ucznia. Turnus realizowany jest w każdym roku nauki. Oceny cząstkowe i roczne, frekwencja ucznia i ocena zachowania uzyskane na turnusie przekazywane są do szkoły i mają wpływ na promocję oraz ukończenie szkoły.

 • Zerwanie umowy z pracodawcą i nie nawiązanie nowego stosunku pracy w terminie dwóch tygodni skutkuje skreśleniem z listy uczniów szkoły.

 • Uczeń Branżowej Szkoły I stopnia po nawiązaniu umowy z pracodawcą nabywa prawa na podstawie Kodeksu Pracy i staje się młodocianym pracownikiem, który przez cały cykl nauki podlega przepisom zakładu pracy ( wynagrodzenie, urlop, nieobecności.)

 • Uczeń szkoły Branżowej zobowiązany jest do realizacji zadań zleconych przez pracodawcę, może być zwolniony z zajęć szkolnych na poczet pracy w zakładzie pracy.

 • Dzień wolny od zajęć edukacyjnych w szkole dla młodocianego pracownika jest dniem pracy (przerwy świąteczne, dni dyrektorskie, ferie i wakacje i inne)

 • Nieobecności młodocianego w szkole przekazywane są do zakładu pracy, gdyż to zakład pracy oddelegowuje ucznia do nauki w szkole na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących. Godziny zajęć lekcyjnych wliczane są do tygodniowego wymiaru godzin pracy.

 • Nauka kończy się egzaminem zawodowym przeprowadzanym w zakładzie pracy w przypadku pracodawcy zrzeszonego w Cechu Rzemiosł Różnych (egzamin płatny ) po którym uczeń otrzymuje tytuł czeladnika. W przypadku młodocianych którzy mają podpisaną umowę z pracodawcą nie zrzeszonym w Cechu egzamin organizowany jest przez szkołę ( część pisemna w szkole, część praktyczna- miejsce egzaminu wskazuje Okręgowa Komisja Edukacyjna Kuratorium Oświaty w Warszawie (koszty związane z egzaminem pokrywają rodzic).

 • Podejście do egzaminu jest obowiązkowe i jest ono warunkiem ukończenia szkoły.

 • Frekwencja poniżej 50% na zajęciach ogólnokształcących lub praktycznej nauce zawodu może skutkować skreśleniem ucznia z listy uczniów szkoły

 

2) oddział ogrodnik to oddział w klasie wielozawodowej. Jeżeli liczba chętnych do nauki w zawodzie ogrodnik przekroczy 12 zostanie uruchomione nauczanie przedmiotów zawodowych na terenie szkoły.

Nauka trwa trzy lata

 • Nauka na zasadach dualnego kształcenia –

  • klasa I dwa dni praktyczna nauka zawodu, trzy dni zajęć ogólnokształcących                                     

  • klasa II i III -trzy dni praktycznej nauki zawodu , dwa dni zajęć ogólnokształcących.

 • Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy branżowej w zawodzie ogrodnik zobowiązani są dostarczyć                                                                                                           

  • 1. umowę z pracodawcą na realizację praktycznej nauki zawodu,                                                   

  • 2. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, do dnia 31 sierpnia nie później niż do 15 września.                              

  • 3. oryginał   świadectwa ukończenia szkoły.      

  • Brak powyższych dokumentów skutkować będzie skreśleniem z listy uczniów.

 • Uczeń klasy branżowej w zawodzie ogrodnik zobowiązany jest do zakupu ubrania roboczego (obuwie, spodnie, kurtka przeciwdeszczowa, czapka, rękawiczki robocze)

 • Rodzice ucznia są zobowiązani do zapewnienia dziecku środków finansowych związanych z realizacją podstawy programowej tj udział w wycieczkach zawodowych do zakładów pracy, udział w stażach. Nauka kończy się egzaminem zawodowym organizowanym w szkole przez Centralną Komisję Edukacyjną.

 • W przypadku otwarcia oddziału liczącego 12 uczniów nauczanie praktycznej nauki zawodu odbywać się będzie w szkole (szkole pracownie ogrodnicze oraz tereny zielone szkoły)

     

  Przepisy regulujące naukę w klasie branżowej opisano powyżej   

3) oddział kucharz maksymalna liczba uczniów wynosi 12

 • Nauka trwa trzy lata

 • Nauka na zasadach dualnego kształcenia –

  • klasa I dwa dni praktyczna nauka zawodu, trzy dni zajęć ogólnokształcących                                     

  • klasa II i III -trzy dni praktycznej nauki zawodu , dwa dni zajęć ogólnokształcących.

 • Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy branżowej w zawodzie kucharz zobowiązani są dostarczyć                                                                                                           

  • 1. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, do dnia 31 sierpnia nie później niż do 15 września.                        

  • 2. zaświadczenie sanepidu                                                                                                                                                 
   4. oryginał  świadectwa ukończenia szkoły.
                                                                           

  • Brak powyższych dokumentów skutkować będzie skreśleniem z listy uczniów

 • Uczeń klasy branżowej w zawodzie kucharz zobowiązany jest do zakupu ubrania roboczego (zestaw fartuch i czapka plus obuwie)

 • Rodzice ucznia są zobowiązani do zapewnienia dziecku produktów spożywczych niezbędnych do udziału w zajęciach.

 • Nauka kończy się egzaminem zawodowym organizowanym w szkole przez Centralną Komisję Edukacyjną.

 • W przypadku otwarcia oddziału liczącego 12 uczniów nauczanie praktycznej nauki zawodu odbywać się będzie w szkole (szkole pracownie gastronomiczne)

 • W przypadku kiedy liczba chętnych jest poniżej 12 praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie u pracodawców. W takim wypadku uczeń zobowiązany jest dostarczyć do szkoły zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.                                           

 • Przepisy regulujące naukę w klasie opisano powyżej

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Kształcenia Praktycznego                                

Pan Edward Olsztyn

 

Kucharz  -  12 miejsc 

    zobacz więcej 

Ogrodnik  -  12 miejsc 

   zobacz więcej 

Klasa wielozawodowa  -  6 miejsc 

Piekarz

Cukiernik

Krawiec

Ślusarz

Elektryk

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 

 

 WYKAZ  RZEMIEŚLNIKÓW

powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew
201093 odwiedzin