starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności O SZKOLE Logowanie Dziennik Vulcan - powiat sochaczewski Instrukcja logowania Office365 Rekrutacja 2023/2024 ROK SZKOLNY 2022/2023 MATURA Kształcenie zawodowe Patronat WSIiZ DLA UCZNIA i RODZICA Statut szkoły KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2023/2024 PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE O patronie Konkursy i olimpiady UNESCO Kontakt z nami DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP Wersja kontrastowa

Rekrutacja 2023/2024

A A A

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski na rok szkolny 2023/2024.

 

BADANIA LEKARSKIE

 

 

Zapisy na badania uczniów będą odbywają się w środy i piątki w godz. 09.00- 11.30 tylko telefonicznie 

pod nr 608 509 277

z wyjątkiem 1-7sierpnia (urlop, telefon będzie nieczynny).

Wizyty w Mar-Medical s.c. Sochaczew

Aleja 600-lecia 44 pawilon nr 6.

Proszę umawiać się na terminy po 21 lipca czyli po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych

 

 

 Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1082 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023. Wykaz składa się z 2 załączników:

załącznik nr 1 – zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie w całym II etapie edukacyjnym;

Jednocześnie informuję, że za wysokie miejsca w zawodach umieszczonych w zał. nr 1 określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki). Otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

Należy również podkreślić, iż niektóre zawody mają zasięg rzeczywisty odbiegający od tego wynikającego z nazwy konkursu. Punkty należy przyznać zgodnie z rzeczywistym zasięgiem określonym wykazie.

załącznik nr 2 – konkursy przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych. W tych konkursach wszyscy uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty uzyskują dodatkowe profity podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

Szkolna komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, przyznaje  punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2018/2019 - 2022/2023 wyłącznie za konkursy umieszczone w niniejszym wykazie.

1. Nadmieniam, iż dyrektor szkoły podstawowej decyduje czy dane osiągnięcie jest osiągnięciem szczególnym. Nie ma obowiązku wpisywać wszystkich przedstawionych przez ucznia osiągnięć na świadectwie kończącym szkołę podstawową, niezależnie czy dane osiągnięcie było wpisane na świadectwach kończących klasę w latach poprzednich.

W załączeniu dodatkowo:

  • lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych podanych przez MEiN (zał. nr 3),
  • wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych (zał. nr 4).

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego zostały określone w Załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.

Kandydaci do szkół mogą składać wnioski o przyjęcie w terminie od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

UWAGA! Wyjątek!  Kandydaci, którzy we wniosku na liście preferencji wybiorą oddział przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie (niezależnie czy na miejscu pierwszym czy kolejnym), składają wniosek w szkole pierwszego wyboru w skróconym terminie tj.: od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz. 15.00.  Po tym terminie nie będzie możliwości ubiegania się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego w terminie podstawowym. 

W przypadku tego oddziału kandydatów będzie obowiązywała dodatkowo próba sprawności fizycznej przeprowadzona w terminie 1-2 czerwca 2023 roku w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie ( dotyczy to każdego kandydata, który wybrał ten oddział na miejscu pierwszym lub kolejnym).

Rekrutacja odbywa się za pomocą elektronicznego systemu naboru.

Adres strony dla kandydata:  sochaczew.edu.com.pl

W systemie kandydat zakłada swoje indywidualne konto (ważne! pamiętać login i hasło) wypełnia wniosek o przyjęcie do szkoły, a następnie wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów zanosi wraz z załącznikami do szkoły pierwszego wyboru.

Lista preferencji - to lista wszystkich oddziałów, wybranych przez kandydata, uszeregowanych według poziomu istotności, od oddziału, na którym zależy mu najbardziej, do oddziału, na którym zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru - to placówka, którą we wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej kandydat wybrał na pierwszym miejscu.

Dodatkowe dokumenty do wniosku:

  • Kandydat do oddziału przygotowania wojskowego do wniosku dołącza orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o posiadaniu bardzo dobrego stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie nauki w tym oddziale oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do tego oddziału. Wzór pisemnej zgody rodziców w plikach do pobrania w systemie elektronicznego naboru.
  • Kandydat, który zaznaczy we wniosku, że spełnia dodatkowe kryterium brane pod uwagę w procesie rekrutacji, dołącza do wniosku odpowiedni dokument potwierdzający jego spełnianie.

UWAGA! Kandydaci mogą wybierać dowolną liczbę szkół i oddziałów z oferty naboru - nie ma żadnych ograniczeń.

Wprowadzanie zmian we wniosku:

W celu wprowadzenia zmian należy zalogować się do systemu, następnie kliknąć pozycję menu: Wniosek. Po kliknięciu odpowiednich odnośników w prawym panelu kandydat może:

  • zmienić swoje dane osobowe,
  • zmienić preferencje,
  • ponownie wydrukować wniosek i dostarczyć go do szkoły.

UWAGA! O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń, tylko suma uzyskanych punktów.

Punkty naliczane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Obowiązkowo brane są pod uwagę oceny z j. polskiego i matematyki oraz dodatkowo 2 innych przedmiotów, wymienionych na świadectwie, ustalonych przez dyrektora szkoły dla danego oddziału.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej znajduje się pod adresem:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17134,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-os.html

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

                                                                                                                                                      

powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew
162629 odwiedzin