starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności O SZKOLE KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2024/2025 Rekrutacja 2024/2025 Instrukcja logowania Office365 PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE Logowanie Dziennik Vulcan - powiat sochaczewski ROK SZKOLNY 2023/2024 MATURA Kształcenie zawodowe Patronat WSIiZ DLA UCZNIA i RODZICA Statut szkoły O patronie Konkursy i olimpiady UNESCO Kontakt z nami DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP Wersja kontrastowa

Rekrutacja 2024/2025

A A A

REGULAMIN REKRUTACJI ZSRCKU W SOCHACZEWIE

Podstawa prawna:  

∙ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz. 60) ∙ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) 

∙ Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) 

∙ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. Z  2022r. poz. 2431). 

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego odbywa się drogą elektroniczną.  Każdy kandydat uczestniczący w rekrutacji poddaje się jej warunkom i wynikom. 

 

 1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna  powołana przez Dyrektora szkoły. 

 2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy: 

  a) podanie do wiadomości Kandydatów informacji o kryteriach rekrutacji, 

  b) ustalenie i ogłoszenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły, 

  c) ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły. 

 

 1. Kandydaci powinni, zgodnie z terminarzem rekrutacji, złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  a) wniosek o przyjęcie do klasy 1-szej (wydruk z naboru elektronicznego Vulcan), 

           b)świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
           
           c) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

           d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z                  przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół,                        studentów i uczestników studiów doktoranckich,

           e) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną,  w                         sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej

           f) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów o których mowa w punkcie 6 i 7. 5.                            Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu                                wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22
              ust.2  pkt. 8   ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

 

        5.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie                   postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnym, ograniczającymi możliwości wyboru
           kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opiniami - publicznej poradni psychologiczno-
            pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

6.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu  tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę  łącznie następujące kryteria:

           a) wielodzietność rodziny kandydata

           b) niepełnosprawność kandydata

           c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

           d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

           e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

           f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

           g) objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Kryteria te mają jednakową wartość. 

7.Uczniowie klasy pierwszej, którzy nie zostali promowani do klasy drugiej, zostają przyjęci w pierwszej kolejności do klasy  pierwszej na podstawie podania zawierającego prośbę o powtarzanie klasy. 

 

8.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo  niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.  

 

9.Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został  zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.  

 

10.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy kandydatów uszeregowane są w kolejności alfabetycznej.

11. Kandydaci przyjęci do szkoły dołączają do wniosku:

a) 2 fotografie – podpisane (imię i nazwisko),

b) kartę zdrowia 

c) w przypadku uczniów branżowej szkoły I-stopnia – skierowanie na praktyczną naukę zawodu.

12.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata  lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny  odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat  uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy  skarga do sądu administracyjnego. 

 13.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły  przeprowadza rekrutację uzupełniającą. 

 

14.Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane kandydatów nieprzyjętych są przechowywane przez okres roku, chyba, że  na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało  zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

15.W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor  szkoły. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe,  wymagana jest zgoda organu prowadzącego.

 16. Ilość uczniów w oddziale ustala Zarząd Powiatu Sochaczewskiego.

 

powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew
199107 odwiedzin